Integraal ontwerpen met natuurontwikkeling

Als u zich bezig houdt met een gebiedsontwikkeling, dan is de kans groot dat natuurontwikkeling daar onderdeel van is. De deskundige en enthousiaste landschapsontwerpers van Ontwerpbureau Luijendijk stellen graag een integraal ontwerp voor u op.

Ruimte voor natuur zien wij als voorwaarde voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door middel van de landschappelijke inpassing van uw erf, het uitvoeren van natuurcompensatie, de voorwaarden waaraan u moet voldoen bij de rangschikking van uw landgoed onder de natuurschoonwet (nsw) of omdat er klimaatdoelen zijn gekoppeld aan uw ontwikkeling. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u belangeloos de ambitie heeft natuur tot ontwikkeling te brengen.

Hoe dan ook, zoek niet verder, wij helpen u graag met een gedegen totaalplan waarin uw doelen worden behaald en de natuurpotentie optimaal wordt benut.

Onze visie bij natuurontwikkeling

Wat is natuur? Eigenlijk kennen we in Nederland slechts één natuurgebied waar de natuur ongerept haar gang kan gaan; de Waddenzee. En eigenlijk is dat ook niet helemaal waar, want door het opwerpen van dijken, opspuiten van kustlijnen en uitbaggeren van vaargeulen wordt ook de Waddenzee flink in toom gehouden door de mens. Goed, u begrijpt het punt. Nederland bestaat uit cultuurlandschappen.

We vinden het bij natuurontwikkeling heel belangrijk om dit goed te begrijpen, waar in Nederland bevinden we ons, hoe is dit gebied geworden zoals het nu is. Hoe zag het er 150 jaar geleden uit? Hoe zag het er 2000 jaar geleden uit? Pas wanneer we de ontstaansgeschiedenis van het landschap goed kennen, kunnen we keuzes maken over het ontwikkelen van nieuwe natuur. En die keuzes vinden wij enorm interessant. Want ga je mee in de populaire tendens om terug te grijpen naar het cultuurlandschap van 1850? Of herstel je een gedeelte van de ongerepte bossen van weleer? Keuzes kunnen verschillen. Wat het belangrijkste is, is dat de gemaakte keuze sterk is onderbouwd. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres!

Werkwijze: gedegen onderzoek leidt tot landschapsontwerp

De planvorming begint met onderzoek. Allereerst trekken we de laarzen aan en onderzoeken we het landschap op locatie. Landschapsstructuren (relicten van het oude landbouwsysteem) en vegetatie worden in kaart gebracht. Op kantoor wordt het landschap dieper geanalyseerd.

De ontstaansgeschiedenis van het landschap wordt onderzocht aan de hand van historische kaarten. Aan de hand van de bodemkaart wordt het bodemtype en de grondwaterstand vastgesteld. Deze informatie leidt daarop tot het vaststellen van de potentiële natuurlijke vegetatie (PNV). Dat wil zeggen de bosgemeenschap die zich zou ontwikkelen wanneer het plangebied gedurende 100 jaar niet meer wordt beheert.

De reliëfkaart geeft duiding over relatieve hoogtes en laagtes in het gebied, maar brengt ook microreliëf in beeld, wat met het blote oog nauwelijks waarneembaar is, en levert dikwijls zeer interessante informatie op. Aan de hand van deze informatie kunnen verdwenen gebiedsstructuren worden hersteld en kan er bepaald worden of de locatie geschikt is voor de ontwikkeling van natte natuur, eventueel gecombineerd met waterberging.

Tot slot word het plangebied geanalyseerd op lokaal natuurbeleid zoals het natuurnetwerk Nederland (NNN) en de natura 2000 waarin natuurdoeltypen en habitatrichtlijnen worden gesteld.

Nu we het plangebied hebben onderworpen aan een grondige analyse, kan het landschapsontwerp worden opgesteld. De natuurpotentie wordt optimaal benut en gecombineerd met de andere doelen die u in de ontwikkeling heeft gesteld. Wanneer onze specialistische kennis ontoereikend is, zoeken we aansluiting met adviseurs zoals ecologen, ecohydrologen of rentmeesters.

Portfolio

Enthousiast geworden van ons werk?
Neem contact met ons op!

 Wij helpen u graag bij het opstellen van een ontwerp. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stuur mij een email