Landschap

In een steeds kleiner wordende wereld vraagt de mens steeds meer ruimte binnen ons landschap. Dit begon al bij de eerste boeren die zich duizenden jaren geleden op een vaste plaats gingen vestigen. De ontwikkeling van de mensheid sindsdien bracht ons het cultuurlandschap waarin wij nu leven. Met al haar historische karakteristieken en kwaliteiten. Biodiversiteit heeft daar met periodes veel baat bij gehad, tegenwoordig staat deze steeds meer onder druk. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en vragen om een zorgvuldige inpassing.

We werken aan nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied met een duidelijke visie: de ontwikkeling moet inpasbaar zijn, als een logische vervolgstap in de tijdlijn van het cultuurlandschap. Ook wanneer een ontwikkeling in eerste instantie beleidsmatig niet haalbaar lijkt te zijn, blijken onze ontwerpen zeer overtuigend. In deze processen laten wij ons adviseren door de beste omgevingsrecht adviseurs.

Landschappelijk inpassingsplan

Als landschappelijk ontwerpbureau ligt onze focus hoofdzakelijk op ontwikkelingen in het buitengebied. De casussen lopen hierbij uiteen van bijvoorbeeld een agrarische onderneming die het erf in ontwikkeling wil brengen door middel van rood-voor-rood, bedrijfsuitbreiding of nevenactiviteiten wil ontplooien tot bijvoorbeeld ontwikkelingen met betrekking tot toerisme en recreatie. Wat uw plannen in het buitengebied ook zijn, de gemeente zal u vragen een landschappelijk inpassingsplan op te stellen bij indiening van het principeverzoek. Met jaren ervaring in het opstellen van landschappelijke inpassingsplannen door heel Nederland bent u hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Heeft u het voornemen uw erf of bedrijfslocatie in ontwikkeling te brengen? Wellicht bent u hierover al in gesprek met uw gemeente of tast u uw kansen af met een omgevingsrecht adviseur. Om uw plannen concreet te maken heeft u behoefte aan een weldoordacht erfinrichtingsplan. De gemeente legt daarbij de nadruk op een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan stellen we graag voor u op.

Hoe werkt het?

Allereerst komen we bij u langs. In dit locatiebezoek bespreken we uw wensen en beoordelen we de landschappelijke en maatschappelijke potentie die de locatie en het omringend landschap te bieden heeft. Vervolgens duiken we dieper het landschap in en analyseren we het landschap zorgvuldig op alle factoren die relevant kunnen zijn voor het inpassingsplan. Denk aan de landschapstypologie, cultuurhistorie, geomorfologie, natuurwaarde, maatschappelijke belangen en beleid vanuit de overheid (landschapsontwikkelingsplan, structuurvisie, natuurnetwerk, N2000).

Uit de analyse ontlenen we uitgangspunten die de basis vormen voor het landschappelijk inpassingsplan. De gewenste situatie wordt ingetekend waarin de functionaliteit voor de gebruiker centraal staat (denk aan verkeersafwikkeling, woonbeleving). Er worden gebiedseigen groenstructuren ingepast ten behoeve van een sterke relatie tussen het plangebied en haar omgeving en een betere ruimtelijke kwaliteit. Op basis van onze bevindingen wordt het erfinrichtingsplan opgesteld en worden de inpassingsmaatregelen ingetekend welke we met u bespreken en indien gewenst aanpassen.

In een adviserend rapport wordt het landschappelijk inpassingsplan onderbouwd in woord en beeld. Hieruit wordt duidelijk dat er met de beoogde ontwikkeling meerwaarde ontstaat voor de ruimtelijke (en wanneer van toepassing maatschappelijke) kwaliteit in de omgeving. In het proces worden de stukken met u nauw overlegd teneinde tot een totaalplan te komen waarin uw belangen en de landschappelijke kansen samenkomen en waarmee het traject kan worden vervolgd.

Benieuwd naar hoe zo’n rapport er uit ziet en aan welke kosten u daarbij moet denken? Neemt u gerust contact met ons op, we laten graag het een en ander zien en stellen vrijblijvend een offerte voor u op.

Overzicht toepassingen

Dirk Luijendijk Warnsveld
Landschapsanalyse en -visie

Wij onderzoeken hoe uw beoogde ontwikkeling kan samen gaan met landschappelijke kansen. Na het locatiebezoek worden diverse kaarten bestudeerd. De informatie die hieruit volgt levert uitgangspunten op voor het vervolg, zoals de gebiedsvisie of inrichtingsplan.

Jaap Luijendijk Warnsveld
Natuurontwikkeling

Kennis van het verleden geeft handvatten voor natuurontwikkeling. Oude structuren en biotopen worden hersteld waarbij aansluiting wordt gezocht bij de doelen en kansen in het nationaal natuurnetwerk (NNN).

Erfinrichtingsplan

Wanneer u uw erf anders wilt inrichting, bijvoorbeeld met de bouw van een nieuwe woning of stal, dan verzoekt de gemeente een erfinrichtingsplan op te stellen. Wij ontwerpen uw erf waarbij uw belangen en de landschappelijke kansen samenkomen en uw project kan worden vervolgd.

Landschappelijk inpassingsplan

Voor veel erfontwikkelingen vraagt de gemeente een landschappelijk inpassingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u uw agrarische onderneming wilt uitbreiden, of gebruik wilt maken van regelingen als rood-voor-rood, LBV+ of KGO. Wij helpen u graag verder.

Water en klimaat

Perioden van droogte of langdure regenval, het weer wordt extremer. Het dwingt ons onze landschapsinrichting opnieuw te overwegen. We ontwerpen  energielandschappen, waterbergingsgebieden en denken strategisch na over meervoudig ruimtegebruik.

Waarom kiezen voor een landschapsontwerper van Ontwerpbureau Luijendijk

Als kind groeide Dirk Luijendijk op op het Achterhoekse platteland tussen Warnsveld en Vorden. Als zoon van een hovenier werd hij groot tussen de shovels en tractoren. Ook onze ontwerpers hebben veel affiniteit met het buitengebied. We weten wat er speelt en wat er leeft. We geloven dat het landschap met al haar kwaliteiten is ontstaan door bedrijvigheid. Zonder bedrijvigheid zal het platteland maar een saaie bedoening zijn. Daarom ondersteunen we graag in het behoud van deze positie in het buitengebied.

Maar we geloven ook dat menselijke activiteiten in het buitengebied in harmonie moeten samengaan met al het overige wat het buitengebied te bieden heeft. We worden razend enthousiast van het bestuderen van historische landkaarten en moeten daarbij inzien dat de laatste decennia veel verloren is gegaan. We zien het daarom als missie om u verder te helpen met uw ontwikkeling en daarbij een impuls te geven aan het landschap met al haar kwaliteiten.

Portfolio

Enthousiast geworden van ons werk?
Neem contact met ons op!

 Wij helpen u graag bij het opstellen van een ontwerp. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stuur mij een email