Uit passie voor ons landschap

Ontwerpbureau Luijendijk heeft een uitgebreide kennis van het landschap. Het kennen van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap is van essentieel belang wanneer een project in het landelijk gebied wordt aangevlogen.

In een steeds kleiner wordende wereld vraagt de mens steeds meer ruimte binnen ons landschap. Dit begon al bij de eerste boeren die zich duizenden jaren geleden op een vaste plaats gingen vestigen. De ontwikkeling van de mensheid sindsdien bracht ons het cultuurlandschap waarin wij nu leven. Met al haar historische karakteristieken en kwaliteiten. Biodiversiteit heeft daar met periodes veel baat bij gehad, tegenwoordig staat deze steeds meer onder druk. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en vragen om een zorgvuldige inpassing, als een logische vervolgstap in de tijdlijn van het landschap.

Jaap Luijendijk Warnsveld

Teneinde een positieve bijdrage achter te laten aan de kwaliteit van onze buitenruimte wordt ontwerpbureau Luijendijk door vier drijfveren voortbewogen:

  1. Behouden van cultuurhistorische landschapstypologiën;
  2. Kwaliteit toevoegen aan de buitenruimte voor wonen, werk, en recreatie;
  3. Versterken van de biodiversiteit met robuuste leefgebieden;
  4. Ruimte creëeren voor nieuwe ontwikkelingen, toekomstbestendig en natuurinclusief;

Daarbij kijk ik graag naar de volgende kijkrichtingen; beleefbare, vitale, inpasbare en functionele natuur. Onder beleefbare natuur verstaan we natuur waar we in kunnen recreëren. In de vitale natuur komen de ecologische waarden het best tot hun recht. In agrarische waardevolle landschappen zoeken we ruimte voor inpasbare natuur. Tot slot kennen we functionele natuur. Hieronder vinden we bijvoorbeeld de productiebossen. Maar ook wonen en werken in de natuur behoort hiertoe.

In elk landschap liggen de verhoudingen tussen deze vier kijkrichtingen weer anders naar de behoefte die daar is. Ik beschouw het als een missie hier de juiste balans in te vinden.

Overzicht toepassingen

Dirk Luijendijk Warnsveld
Landschapsanalyse en -visie

Na het locatiebezoek worden diverse kaarten bestudeerd. De informatie die hieruit volgt levert uitgangspunten op voor het vervolg, zoals de gebiedsvisie of een ontwikkelplan.

Jaap Luijendijk Warnsveld
Natuurontwikkeling

Kennis van het verleden geeft handvatten voor natuurontwikkeling. Oude structuren en biotopen worden hersteld waarbij aansluiting wordt gezocht bij de doelen en kansen in het nationaal natuurnetwerk (NNN).

Landschappelijke inpassing

Ontwikkelingen in het buitengebied vragen om een plan om de ruimtelijke impact te beperken en de kwaliteit van het landschap te versterken. Het inpassingsplan helpt u verder.

Dirk Luijendijk Warnsveld
Erfontwerpen

Het is waardevol dat uw erf als karakteristiek erf herkenbaar blijft wanneer u uw erf in ontwikkeling brengt. Het erfontwerp helpt u verder en kan als principeverzoek worden ingediend.

Ontwerpbureau Dirk Luijendijk
Energielandschappen

Energielandschappen zijn al eeuwen oud. Opnieuw wordt een beroep gedaan op ons landschap. En dat is prima, mits deze ontwikkelingen passen binnen historie, ecologie en ruimtelijke beleving.

Portfolio

Zullen we samenwerken?

Bel mij (06 237 67 816) of mail mij voor het maken van een vrijblijvende kennismaking.
Stuur mij een email